11/9/2012 Democracy Now

 
Program: 
November 9, 2012