11/2/2012 Democracy Now

 
Program: 
November 2, 2012