[Hmoob] Tiv Tauj Koj Koob Tshuaj Tiv Thaiv COVID-19

[Hmoob] Tiv Tauj Koj Koob Tshuaj Tiv Thaiv COVID-19

***
Lub Xeev Minnesota npaj siab kom ua li ua tau los ua tib zoo muab cov tshuaj tiv thaiv COVID-19 no kom faib sib npaug zog. Thaum ua tau cov tshuaj no ntau zuj zus tuaj thiab muaj cov koob tshuaj ntau ntxiv tuaj, ces coob tus yuav muaj cibfim mus txhaj tau ntxiv.

Tso npe ntawm no yog xav paub thaum twg muaj dabtsi tshiab 

Yog koj xav paub dabtsi txog daim foos no lossis cheem tsum kev pab ua koj yam lus, thov hu peb lub Minnesota COVID-19 Vaccine Connector hotline ntawm 833-431-2053.

Cia Peb Pib  

Sai thiab yoojyim heev!
1. Teb cov lus nug.
2. Peb mam xa email tuaj qhia koj paub tias qhov uas koj tso-npe rau qhov Minnesota COVID-19 Vaccine Connector twb tiav lawm.

3. Thaum peb pom tias tej zaum koj yuav tsum tau koob tshuaj tiv thaiv COVID-19 raws li tej uas koj qhia rau koj cov ntaub ntawv, ces mam li xa ntawv tuaj qhia koj seb koj mus txhaj tau koob tshuaj rau qhovtwg thiab yuav teem sijhawm li cas.  Yog tias koj tsis muaj email, ces mam li text rau koj lossis hu xovtooj tuaj qhia rau koj paub.

Kuv yuav tsum qhia txog tej yam twg xwb?

Koj yuav tau qhia qee yam mentsis txog koj tus kheej, kom thiaj pab tau peb txiav txim seb thaum twg koj thiaj yuav txais tau koj koob tshuaj tiv thaiv COVID-19.

  • Tej yam qhia txog koj – Xws li koj yog neeg dabtsi, haiv neeg twg, pojniam los txivneej, hnub nyoog
  • Keeb kwm txog kev kho mob – Muaj mob li cas nimno/yav tas los
  • Ntaub ntawv tiv tauj – Qhia tej uas yuav tiv tauj tau koj

JOIN KFAI!

Your support makes all the difference.

DONATE