[HMONG] Yog Koj Cov Tub Ntxhais Hluas Tsis Tau Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob Vim COVID-19 Pandemic Coj Lawv Tuaj Txhaj (Get Your Teen Back on Track with Vaccines Missed During the COVID-19 Pandemic)

[HMONG] Yog Koj Cov Tub Ntxhais Hluas Tsis Tau Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob Vim COVID-19 Pandemic Coj Lawv Tuaj Txhaj (Get Your Teen Back on Track with Vaccines Missed During the COVID-19 Pandemic)

***

Tam sim no yog sij hawm zoo rau koj teem caij rau koj tus tub ntxhais hluas tuaj txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob. Thaum peb caiv nyob vim COVID-19 pandemic ces tej zaum koj cov tub ntxhais hluas mus txhaj tshuaj tsis tau. Me nyuam loj hlob ces lawv lub cev muaj feem raug tau kab mob loj vim cov tshuaj tiv thaiv thaum me pib yaj. Vim li no, tseem ceeb heev rau koj coj koj tus tub ntxhais hluas tuaj txhaj tshuaj tiv thaiv raws li pom zoo.

Pom zoo rau cov me nyuam 11 thiab 12 xyoo txhaj 3 yam tshuaj tiv thaiv no: tetanus, diptheria thiab pertussis (Tdap), human papillomavirus (HPV) thiab meningococcal tshuaj tiv thaiv. Tdap tshuaj tiv thaiv tau ntawm tus kab mob pertussis (hnoos hawb pob), human papillomavirus (HPV) tshuaj tiv thaiv tau ntawm 6 hom kab mob cancer, thiab meningococcal tshuaj tiv thaiv tau ntawm tus kab mob meningitis (o ntawm daim npog hlwb). Thaum tus me nyuam muaj 16 xyoo, lawv yuav tsum txhaj koob meningococcal (MenACWY) tshuaj txhawb ntxiv thiab tej zaum yuav tsum txhaj yam meningococcal tshuaj (MenB) ntxiv.

Tub ntxhais hluas 12 xyoo rov sauv pom zoo rau lawv txhaj koob tshuaj tiv thaiv COVID-19 uas tso cai rau lawv noob nyoog txhaj. Tseem ceeb rau cov tub ntxhais hluas txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob ua ntej rov qab mus kawm ntawv, pib ntau pob, los ua lwm yam koom txoos nrog neeg coob lub caij nplooj ntoo zeeg vim ib txhia neeg txhaj tsis tau koob tshuaj tiv thaiv. Yog tsis xav raug sib cais nyob ib leeg los mus quaj mob tas mus li, pom zoo txhaj koob tshuaj tiv thaiv COVID-19 kom me nyuam mus kawm ntawv tsis tu ncua, koom ntau pob tau, los mus ua si lwm yam. Cov tub ntxhais hluas txhaj tau tas nhro cov koob tshuaj ua ke ua ib zaug.

Soj ntsuam pom zoo hais tias cov tshuaj txhaj no yeej pab thiab tiv thaiv tau ntau yam kab mob uas tsis zoo rau tib neeg. Tej zaum txhaj tas ces kev mob yuav tshwm sim me ntsis, xws li mob npab ntawm qhov chaw txhaj tshuaj. Yog koj muaj lus nug los lus txhawj xeeb txog cov tshuaj tiv thaiv kab mob uas pom zoo rau koj cov me nyuam txhaj, nrog lawv tus kws kho mob tham tau.

Txawm koj tus tub ntxhais hluas tsis muaj insurance los tsis tau muaj ib tug kws kho mob, mus saib tau hauv health.state.mn.us/vaxontrack yog koj xav nrhiav koj los koj tus me nyuam cov tshuaj uas txhaj tas lawm los xav nrhiav qhov chaw mus txhaj tshuaj tiv thaiv.

Muaj lus nug txog tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob? Koj hu tau xov tooj mus nrog Minnesota Department of Health tham ntxiv ntawm 651-201-5414.

JOIN KFAI!

Your support makes all the difference.

DONATE