[HMONG] Tej Tseev Ua thiab Pom Zoo Ua Rau Lub Npog Ntsej Muag

[HMONG] Tej Tseev Ua thiab Pom Zoo Ua Rau Lub Npog Ntsej Muag

***

Thaum lub Tsib Hlis Ntuj 13, 2021, tus Thawj tswj hauv lub xeev Governor Walz tshaj tawm tias txoj cai uas yuav tsum tau looj daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg nyob rau hauv Minnesota tau xaus lawm. Peb tseem tab tom xyuas cov ntaub ntawv taw qhia thiab mam li tshaj tawm lus ntxiv rau ob peb hnub tom ntej no.

KHO TSHIAB LUB 2 HLIS TIM 12, 2021

Pib txij lub 7 Hli tim 25, 2020, raws li Tswv Xeev Cov Lus Txib 20-81 (Governor’s Executive Order), cov neeg nyob hauv Minnesota yuav tsum looj lub npog ntsej muag rau txhua qhov chaw hauv tej kiab khw thiab hauv tej vaj tse nyob hauv zej zog, tshwj yog tias yus ib leeg xwb tsis tas looj los tau. Ntxiv thiab, cov neeg ua haujlwm yuav tsum looj lub npog ntsej muag thaum ua haujlwm nraum zoov uas sib cais deb tsis tau.

Txij li Lub 12 Hlis tim 18, 2020, thaum 11:59 tsaus ntuj, Tswv Xeev Cov Lus Txib 20-103 hais kom txhua tug yuav tsum looj lub npog ntsej thaum nyob hauv tsev nqa kab lossis tsev ua qoj ib ce-xws li tham ua ev xaws xais.

Tau muaj kev tshawb fawb pom tias thaum tibneeg looj lub npog ntsej muab ces yuav pab txo qhov nws kis tau kab mob mus rau lwm tus nrog rau yog tias nws kuj cais deb ntawm lwm tus thiab nqhuag ntxuav tes.

Yog xav paub ntxiv txog kev looj lub npog ntsej muag thiab Tswv Xeev Cov Lus Txib, thov mus saib hauv Lus Nug Nqhuag Nug (FAQ) Txog Cov Txheem Lus Looj Lub Npog Ntsej Muag.

Cov hom looj lub ntsej muag

 • Tej ntaub npog ntsej muag uas siv tau yog cov muab ntawv ua lossis cov siv ib zaug muab pov tseg, cov muab ntaub xaws, ntaub vov caj dab, txoj phuam, txoj phuam khi taub hau, lossis phuam npog ntsej muag raws kev ntseeg yeej siv tau. Yog xav paub zoo seb yuav looj cov ntaub npog ntsej muag twg uas zoo tshaj, thov mus nyeem Lus Nug Nqhuag Nug Txog Cov Txheem Lus Looj Lub Npog Ntsej Muag.
 • Lub npog ntsej muag yuav tsum qhwv npog nkaus lub qhov ntswg thiab qhov ncauj tibsi. Lub npog ntsej muag yuav tsum tsis txhob zawm dhau lawm lossis txwv txav tsis tau thiab yuav tsum zoo looj.
 • Cov looj npog ntsej muag uas muaj lub qhov qhib kom yooj yim ua pa, ntaub nyias, lossis cov looj npog uas muaj qhov tawm tau pa yuav tsis pab tiv thaiv zoo vim nws dim pa thiab tej cua phem uas poob nkag tau rau lub npog ntsej muag.
 • Tsis yog yuav looj lub npog ntsej muag ces yuav tsis sib cais lawm, tiamsis tseem ceeb heev yuav tsum sib cais kom deb li 2 dag (6 feet) ntawm lwm tus neeg uas tsis nyob hauv yus yim neeg.
 • Tsis tau paub tseeb tias cov thaiv ntsej muag (face shield, daim yas npog ntsej muag) puas yuav tiv thaiv zoo los ntawm cov ntaub npog ntsej muag, tiamsis kuj siv tau yog tias looj tsis taus daim ntaub npog ntsej muag. Yuav kom tiv thaiv tau zoo tshaj, daim yas thaiv ntsej muag yuav tsum dhau plaws npog nkaus lub pob tsaig tibsi mus rau lub pob ntseg, thiab tsis muaj qhov kem ntawm hauv pliaj thiab taubhau.
 • Tab txawm cov npog ntsej muag uas khov kho (xws li cov looj thaum phais mob, N95) yeej zoo los npog ntsej muag los, xum tsis cia cov neeg zej zog siv vim muab tseg rau cov neeg ua haujlwm hauv tsev kho mob lossis chaw ua haujlwm uas yuav tsum tau siv cov khov kho tiv thaiv tau zoo heev (tej txhia haujlwm tsim tsa tsev) siv xwb.

Cov neeg tsis tas looj lub npog ntsej muag

 • Cov menyuam tsis tau muaj 2 xyoos tsis txhob looj lub npob ntsej muag. Tsis tas cov menyuam uas muaj hnub nyoog 2 thiab 5 xyoos looj lub npog ntsej muag, tiamsis kuj txhawj kom lawv looj ib yam twg los pab npog ntsej muag thaum tawm rooj yog lawv ua tau raws li covtxheem lus los ntawm CDC (i.e., yam tsis txhob pheej muab lub looj npog ntsej muag kov thiab hle).
 • Cov neeg uas muaj mob lossis lwm yam kab mob twb, kev xiam oob qhab lossis puas hlwb, cev loj hlob tsis txaus, lossis cwj pwm uas yuav ua nyuaj rau nws yog tias nws looj ib lub npog ntsej muag.
 • Txhua tus twg uas ua pa nyuaj, tsis meej pem lawm, pw tsaug zog, lub cev ua tsis tau haujlwm li qub, lossis tshem tawm tsis tau lub npog ntsej muag yog tsis muaj neeg pab.
 • Cov neeg ua haujlwm ua ke yuav tsum looj lub npog ntsej muag kom thiaj li tiv thaiv tau lwm tus raws li cov txheem lus tsim los ntawm lub zos, xeev, lossis tsoom fwv txog kev nyab xeeb tom chaw ua haujlwm.
 • Lwm hom looj npog ntsej muag xws li lub thaiv ntsej muag (face shield) siv tau yog tias tus neeg ntawd muaj ib yam mob twg uas looj lub npog ntsej muag yuav ua teeb meem rau nws. Kuj siv tau cov thaiv ntsej muag thaum muaj raws li cov Txheem Lus Rau Lub Lag Luam nyob hauv lub vej xaij rau Stay Safe Minnesota.

Thaum twg yuav tsum looj lub npog ntsej muag

 • Rau txhua zaus nyob hauv tej kiag khw thiab nraum zoov hauv zej zog, xws li thaum nyob tos yuav nkag mus rau ib lub khw twg.
 • Thaum caij tsheb ntiav xws li npav lossis tsheb nqaj (train), lossis taxi, cov tsheb thauj koom nrog lwm tus, lossis ib lub tsheb uas siv los ua lag luam.
 • Rau cov neeg ua haujlwm xwb: Thaum ua haujlwm nraum zoov uas sib cais deb tsis tau (xws li cais kom deb lwm tus li ntawm 2 dag ntawm cov neeg tsis koom nyob hauv yus yim neeg).
 • Thaum ua lag luam, tab txawm yuav nyob tsev lossis nraum zoov, uas yuav tsum looj lub npog ntsej muag ntxiv. Tej lag luam yuav tsim tsa kom cov neeg tuaj yuav khoom looj lub npog ntsej muag los yeej tau rau thaum tej sijhawm uas Tswv Xeev Cov Lus Txib 20-81 hais tias tsis tas looj lub npog ntsej muag.
 • Thaum yuav tsum tau ua raws li tej txheem lus hais hauv lub lag luam, uas muaj nyob hauv lub vej xaij Stay Safe Minnesota hais tsi ntsees txog kev looj lub npog ntsej muag (mus saib rau ntu hais txog cov txheem lus rau lub lag luam nyob hauv qab).

Thaum tsis tas looj lub npog ntsej muag

 • Thaum nyob tsev lossis nyob rau ib chav twg uas yuav nyob ib ntus xwb (xws li chav so hotel lossis motel) lossis ib qhov chaw twg uas tus neeg yuav nyob tsis ntev lossis ho yuav nyob ntev (xws li tsev shelter, tsev menyuam kawm ntawv nyob ua ke tom tsev kawm ntawv qeb siab, tsev kho mob thum yeeb tshuaj dej cawv, tsev laus, tsev loj cum rau cov hluas).
  • Tiamsis, cov neeg ua haujlwm uas nkag mus rau ib tus twg lub tsev lossis tsev laus los ua nws haujlwm – piv txwv, cov neeg pab tu neeg mob tom tsev lossis cov neeg ua haujlwm pab neeg thum yeeb tshuaj dej cawv, cov pab tu neeg mob tom tsev laus, lossis neeg ua haujlwm tom tsev loj cum rau cov hluas – yuav tsum looj lub npog ntsej muag. Tej qho chaw – xws li tsev kho mob, tsev shelter, tsev laus tu neeg mob, tej txheem xwm rau neeg thum yeeb tsuaj dej cawv muaj lais xees nyob hauv Minnesota Statutes chapter 245D, tsev rau neeg thum yeeb tshuaj dej cawv, lossis tsev loj cum rau cov hluas – kuj yuav kom cov qhua uas tuaj xyuas looj lub npog ntsej muag los yeej tau thiab.
 • Thaum nyob hauv ib lub tsheb tsav mus ua si (xws li tsis yog siv rau lag luam).
 • Thaum nyob nraum zoov lossis mus koom tej kis las nraum zoov (xws li mus ua ev xaws xais, taug kev, ua teb). Tiamsis, tej neeg ua haujlwm yuav tsum looj lub npog ntsej muag thaum ua haujlwm nraum zoov rau sijhawm sib cais deb ntawm lwm tus tsis tau.
 • Tab txawm yuav tsis looj lub npog ntsej muag rau tej lub sijhawm twg los tseem ceeb nqa rawv ib lub npog ntsej muag rau thaum mus ze lwm tus nyob sab hauv tsev.

Thaum lub looj npog ntsej muag muab hle ib pliag tau

 • Thaum noj mov lossis haus dej, yog tias koj cais deb tau li 2 dag ntawm lwm tus uas tsis nyob hauv koj yim neej.
 • Thaum ib tus twg kom hle rau nws nias meej seb koj yog leejtwg raws txoj cai, xws li thaum mus yuav dej cawv haus lossis nkag mus rau tej lub koob tsheej twg.
 • Thaum mus koom rau ib qho kis las twg uas lub npog ntsej muag yuav ntub. Piv txwv, thaum mus ua luam dej.
 • Thaum hais lus rau ib tus neeg twg uas lag ntseg lossis hnov lus tsis zoo, lossis muaj ib yam mob twg, xiam oob qhab, losss kev puas hlwb kev xav uas yuav nyuaj rau nws to taub koj, yog tias yeej sib cais tau kom deb li deb tau ntawm cov neeg tsis nyob rau koj yim neeg.
 • Thaum mus txais ib qhov kev pab twg – xws li muaj kuaj hniav lossis kho hniav, mua kuaj mob lossis kho mob, lossis kev pab rau tus kheej twg – uas yuav ua nyuaj yog tias tus neeg ntawd looj lub npog ntsej muag.
 • Thaum nyob ib leeg xws li ua haujlwm hauv ib lub os fiv lossis chaw kem muaj phab ntsa siab thiab sib cais tau, nyob hauv ib lub tsev twg, hauv tsheb, lossis tsev ua tshuab. Rau tej sijhawm uas tibneeg yuav tsum nqa raws lub npog ntsej muag rau thaum tsis yog yus nyob ib leeg lawm.
 • Thaum mus ua tiv khawv hais plaub, hais lus, lossis seev cev rau ib lub tsev lag luam lossis hauv zej hauv zos, rau thaum ua yeeb yem hauv theater, chav hais xov xwm, chav hais plaub, lossis cev ib zaj lus qhia, tsuav cais deb kom tau rau txhua lub sijhawm. Lub thaiv npog ntsej muag yuav siv tau thiab.
 • Rau sijhawm xyaum ua yeeb yam ua ke hauv tsev ua lag luam lossis hauv zej hauv zos sab nraud thiab looj tsis tau lub npog ntsej muag ces yuav tsum cais deb kom tau rau txhua lub sijhawm.

Thaum yeej xav kom looj lub npog ntsej muag (tiamsis tsis yuam)

 • Rau tej lag luam nyob nraum zoov lossis chaw nyob nraum zoov hauv zej hauv zos uas yeej sib cais deb li 2 dag tsis tau lossis yuav mus ze lwm tus neeg xwb xwb li, xws li thaum nkag thiab tawm hauv ib lub tsev lag luam twg, txav mus txav los hauv ib chav uas muaj lwm tus nyob hauv thiab, thaum siv chav dej, thaum auv dawm mov noj, lossis nyob tos ua line.
 • Thaum sib sau ua pab pawg – li ntawm mus xyuas phooj ywg lossis txheeb zes tom lawv tsev uas tsis koom ib yig ua ke – tshwj xeeb yog thaum sib cais deb li 2 dag tsis tau.
 • Tom tsev, rau cov uas muaj tej cwj pwm mob COVID-19. Qhov no yuav pab tiv thaiv lwm tus hauv tsev neeg kom tsis txhob kis tus mob.
 • Thaum nyob tom tsev lossis hauv ib lub tsheb twg nrog ib tus neeg uas tsis koom koj yim neej, tshwj xeeb yog thaum sib cais deb tsis tau.

Txheem lus rau cov lag luam raws li Tswv Xeev Cov Lus Txib

Raws li Tswv Xeev Cov Lus Txib 20-81, cov lag luam yuav tsum:

 • Hais kom txhua tus neeg, nrog rau cov neeg ua haujlwm, cov neeg yuav khoom, thiab cov qhua, looj ib lub npog ntsej muag raws li Tswv Xeev Cov Lus Txib 20-81 thiab tsim tsa tej txheej txheem kom txhua tus ua raws li txoj cai no.
 • Tswj lossis tshem tawm tej neeg ua haujlwm thiab neeg yuav khoom tawm kom thiaj li tsis sib kis kab mob ntawm cov neeg tsis kam looj lub npog ntsej muag.
 • ho tshiab tej Hom Phiaj Tiv Thaiv Kab Mob COVID-19 kom muaj qhov hais kom txhua tus looj lub npog ntsej muag raws li Tswv Xeev Cov Lus Txib 20-81, qhia rau lawv cov neeg ua haujlwm lawv tej hom phiaj hloov mus li cas, thiab faib tawm tej hom phiaj ntawd rau cov neeg ua haujlwm.
 • Rhais paib kom txhua neeg pom tau – xws li cov neeg ua haujlwm, cov neeg yuav khoom thiab cov ua qhua – kom lawv looj lub npog ntsej muag raws li Tswv Xeev Cov Lus Txib 20-81.
 • Thaum ua tau, pab cov neeg xws li neeg ua haujlwm thiab neeg yuav khoom uas hais tias lawv muaj ib yam mob twg uas yuav ua nyuaj rau lawv looj lub npog ntsej muag. Tej yam pab tau cov no kuj muaj xwsli pub nws looj lub tiv thaiv ntsej muag, piv txiv tias muaj kev pab rau tus neeg yuav khoom yam tsis tas tuaj nkag rau hauv lub kiab khw.

Tswv Xeev Cov Lus Txib 20-81 tsis tau hais:

 • Kom tej lag luam lossis lawv cov neeg ua haujlwm yuam tibneeg looj lub npog ntsej muag yog tias tsis nyab xeeb ua tau.
 • Tso cai rau tej lag luam los tuav ceev, ntaus, lossis tshem tau cov neeg ua haujlwm lossis neeg yuav khoom uas tsis kam ua raws li Tswv Xeev Cov Lus Txib 20-81 vim tsis muaj cai ua tau li ntawd.
 • Tso cai rau tej lag luam thiab lawv cov neeg ua haujlwm los hla dhau lwm txoj cai, xws li txoj cai tsis pub xaiv ntsej muag.

Yog xav paub ntxiv txog tej kauj ruam tej lag luam yuav tsum ua kom tau raws li Tswv Xeev Cov Lus Txib 20-81 li cas, ces mus rau Tswv Xeev Cov Lus Txib Los Ntawm Governor Walz, thiab Lus Nug Nqhuag Nug Txog Cov Txheem Lus Looj Lub Npog Ntsej Muag.

Taug qab txoj cai

Tab txawm yeej nyob ywj siab ntawm tej lag luam thiab tej tus neeg nyob hauv Minnesota los ua raws li cov txheem lus nyob Tswv Xeev Cov Lus Txib 20-81 kom pab tau rau txhua tus nyob hauv Minnesota nyab xeeb los, kuj yuav rub txim rau cov tsis ua raws li cov txheem lus no thiab. Tej txim no kuj suav tej txim me thiab nyiaj tibneeg yuav raug them, thiab tej txim txhaum, pej xeem, thiab kev cai tswj rau tej lag luam (thiab cov tswv lag luam thiab cov ua mes ntsaws). Yog xav paub ntxiv txog tej kauj ruam tej lag luam yuav tsum ua kom tau raws li Tswv Xeev Cov Lus Txib 20-81 li cas, ces mus rau Tswv Xeev Cov Lus Txib Los Ntawm Governor Walz, thiab Lus Nug Nqhuag Nug Txog Cov Txheem Lus Looj Lub Npog Ntsej Muag.

Yuav qhia tawm txog tej kev txhawj xeeb lossis muaj lus nug rau qhov twg

Muaj ib txhia neeg looj tsis tau lub npog ntsej muag vim ntau yam thiab tej zaum koj yuav tsis paub tseeb yog tias koj tsuas pom nws ib zaug xwb. Yog tias koj tsis yog ib lub lag luam muaj lub luag haujlwm kom cov neeg ua haujlwm thiab neeg yuav khoom ua kom tau raws li Tswv Xeev Cov Lus Txib, ces tsis txhob mus hais ib tus neeg twg kom nws looj hlub npog ntsej muag thiab tsis txhob qhia nws mus rau tej nom tswv hauv xeev lossis zos, nrog rau tej tub ceev xwm tibsi. Yog tias koj yog ib lub lag luam uas cheem tsum kev pab daws teeb meem nrog ib tus neeg yuav khoom lossis qhua uas tsis kam ua raws li qhov txheem lus no, koj yuav hu tau mus rau tub ceev xwm yog tias koj nrhiav tsis tau lwm txoj kev.

Yog xav qhia tawm tej lag luam uas tsis ua raws cai: Tiv tauj tub ceev xwm lossis cov koom haum muab sau hauv qab no, yog tias muaj feem.

 • Yog muaj lus nug lossis xav qhia tawm ib tus twg yuam Tswv Xeev Cov Lus Txib uas muaj feem cuam rau cov neeg ua haujlwm kev noj qab nyob zoo thiab kev nyab xeeb: Tiv tauj Department of Labor and Industry los natwm sau email rau [email protected] lossis hu xov tooj tuaj rau 651-284-5050 lossis 1-877-470-6742.
 • Yog muaj lus nug ntxiv txog kev ua haujlwm ntsig txog Tswv Xeev Cov Lus Txib: Tiv tauj Department of Employment and Economic Development los ntawm siv daim foos hauv lub vej xaij: Lus Nug Txog Qhov Rov Qab Mus Ua Haujlwm.
 • Yog xav qhia tawm txog cov lag luam thiab khw ua mov noj twg, dab da dej, lossis tsev xaub chaw pw twg uas yuam cai: Ua raws li cov lus qhia nyob hauv MDH Daim Foos Lus Tsis Txaus Siab Hauv Online. Nyob rau tej txhia, tej zaum koj yuav tau tiv tauj lub koom haum tswj xyuas zej zog kev noj qab nyob zoo los mus foob txog ib qho kev tsis txaus siab twg. Mus saib rau phab“Before reporting a complaint” nyob saum toj lub vej xaij lossis mus rau Minnesota State and Local Food, Pools, and Lodging Contacts (PDF) los mus xyuas seb lub koom haum tswj xyuas kev noj qab nyob zoo hauv koj thaj tsam yog lub twg.
 • Yog xav qhia tawm kev xaiv ntsej muag txog Tswv Xeev Cov Lus Txib: Tiv tauj lub Minnesota Department of Human Rights ntawm 1-833-454-0148 lossis sau ntawv tuaj rau Qhia Tawm Kev Xaiv Ntsej Muag Hauv Online.
 • Rau tej lus nug txog kev looj lub npog ntsej muag rau tus kab mob COVID-19: Tiv tauj lub Minnesota Department of Health los ntawm hu tuaj rau 1-833-431-2053, lossis sau ntawv tuaj los ntawm Have a Question? We’re here to help online form.

Lus pab taw qhia ntxiv: Kev pab zov menyuam, tsev kawm ntawv qib K-12, thiab tsev kawm ntawv qeb siab

Tswv Xeev Cov Lus Txib 20-81 no yuav txawv rau tej tsev zov menyuam, tsev kawm ntawv qib K-12, thiab tsev kawm ntawv qeb siab. Yog xav paub ntxiv, mus xyuas Tswv Xeev Cov Lus Txib 20-81 ntawm Tswv Xeev Cov Lus Txib Los Ntawm Governor Walz, lub Minnesota Department of Health Lus Nug Nqhuag Nug Txog Cov Txheem Lus Looj Lub Npog Ntsej Muag thiab lus taw qhia rau tej chaw no ntawm cov vej xaij hauv qab no:

Txheem lus rau tej fab lag luam twg

Tswv Xeev Cov Lus Txib 20-81 hais kom txhua lub lag luam looj lub npog ntsej muag raws nws fab haujlwm uas muaj nyob rau ntawm lub vej xaij Stay Safe Minnesota. Cov txheem lus hauv qab qhia txog tej npog ntsej muag ntxiv, uas muaj nyob hauv Tswv Xeev Cov Lus Txib, uas txhua lub lag luam thiab neeg ua haujlwm yuav tsum ua yog tias nyob rau lawv fab haujlwm:

Tej Chaw Noj Mov thiab Chaw Haus Dej Cawv

 • Cov txheem lus tsim nyog rau fab no hais kom:
  • Txhua tus neeg ua haujlwm looj lub npog ntsej muag rau hauv lub chaw ua mov noj thiab chaw haus dej cawv, tab txawm yuav nyob hauv tsev lossis nraum zoov, tshwj tsis yog tias tus neeg ua haujlwm ib leeg hauv ib lub os fiv lossis lwm qhov chaw uas tsis muaj zaub mov nyob rau hauv.
  • Cov neeg ua haujlwm siv daim ntaub thaiv ntsej muag thaum lub npog ntsej muag looj tsis tau vim ua haujlwm hauv chav ua mov noj uas kub sov heev.
  • Mus xyuas hauv COVID-19 Preparedness Plan Requirements for Restaurants and Bars (PDF) yog xav paub ntxiv txog tej txheem lus muaj feem rau tej lab ua mov noj thiab chaw haus dej cawv li cas.

Khw Muag Khoom thiab Lab Tu Tibneeg (Personal Care)

Ntaub Ntawv Pab Ntxiv

JOIN KFAI!

Your support makes all the difference.

DONATE