[HMONG] Tej Khej Kis Kab Mob Txawm Tias Txhaj Tshuaj Tiav Yog (What Are Breakthrough Cases?)

[HMONG] Tej Khej Kis Kab Mob Txawm Tias Txhaj Tshuaj Tiav Yog (What Are Breakthrough Cases?)

***
Tej zaum koj twb hnov txog cov neeg uas txhaj tshuaj tiav lawm tiamsis tseem kis tau tus kab mob thiab (vaccine breakthrough), thiab koj xav paub seb yog txhais li cas.

Yam mob no tshwm sim thaum ib tug neeg uas txhaj tshuaj tiav lawm tseem mus kuaj tau tias nws mob positive rau COVID-19.Yeej tsis ua cas.Tsis muaj ib koob tshuaj twg es yuav ua haujlwm 100%.

Yim muaj neeg mus txhaj tshuaj, ces yim pom neeg kis mob tuaj thiab.

Piv txwv tias ntawm ib pab neeg uas muaj kaum leej, cuaj tug thiaj li txhaj tshuaj hos ib tug tsis tau mus txhaj.Ces kaum tus neeg no tau mus nyob ze ib tug neeg uas mob COVID-19, thiab ob tug neeg mus kuaj mob yog positive.Ib tug tau mus txhaj tshuaj hos ib tug tsis tau mus.

Tab txawm ib nrab cov neeg uas twb txhaj tshuaj lawm ho kis mob los, tej zaum yuav nyuaj to taub vim muaj yim leej neeg uas twb mus txhaj tshuaj lawm tsis huam tus mob COVID-19 tuaj.

Tab txawm tias cov neeg uas twb txhaj tshuaj tiav lawm kis mob zuj zus vim muaj tej kab mob tshiab los, lawv yuav tsis mob hnyav lossis tsis tau mus pw tsev kho mob loj, ces txhais tau tias koob tshuaj yeej ua haujlwm zoo!

Qhov no tseem ceeb heev vim tej tsev kho mob loj cheem tsum kom muaj txaj txaus los pab kho cov tibneeg uas tuaj kho mob ceev.

Qhov koj mus txhaj tshuaj yog txoj kev zoo tshaj los pov thaiv koj tus kheej thiab cov tibneeg nyob ib puag ncig koj los ntawm tus kab mob COVID-19.

Yog xav paub ntxiv txog tus kab mob COVID-19, mus xyuas lub Minnesota Department of Health lub vas sab ntawm: www.health.state.mn.us

JOIN KFAI!

Your support makes all the difference.

DONATE