[HMONG] Qhov tiv thaiv kabmob raws pabpawg yog dabtsi thiab txheeb li cas los rau COVID-19

[HMONG] Qhov tiv thaiv kabmob raws pabpawg yog dabtsi thiab txheeb li cas los rau COVID-19

***
Tiv thaiv kab mob raws pab pawg kuj yog muaj lub npe hu ua tiv thaiv kab mob raws pawg, tiv thaiv kab mob raws zejzog, tiv thaiv kab mob raws ib pab coobcoob, los yog tiv thaiv kab mob raws kev sib sau uake. Raws li lub koom haum Minnesota Department of Health, qhov no yog thaum ib pab neeg nyob uake lub cev tiv thaiv tau tus kab mob. Qhov lawv lub cev tiv thaiv tau tus kab mob ces yog lawv twb txhaj koob tshuaj lawm los yog lawv twb txais tau tus kabmob lawm ces yuav yog ib ntu ntev mentsi lawv mam rov txais tau dua.

Thaum muaj coob leej txais tsis tau tus kab mob lawm nws yuav tiv thaiv tau cov pejxeem zejzog uas tsis tau txais tus kab mob dua. Thaum muaj coob leej lub cev tiv thaiv tau tus kab mob lawm, tus kabmob yuav kis tsis tau yoojyim thiab yuav kis qeeb dua.

  • Peb yeej tseem tsis tau paub ntau txog COVID-19 tias seb qhov tiv thaiv kab mob raws ib pab ho yuav zoo li cas. Tus no yog ib tug kab mob tshiab, ces tseem tsis tau muaj caij coj los kawm txog seb lub cev ho tiv thaiv li cas.
  • Peb kuj tseem tsis tau paub meej tias thaum ib tus neej txais tau COVID thiab zoo lawm yuav ntev npaum li cas mam rov txais tau tus kabmob dua.
  • Peb kuj tsis tau paub tias yog twb mob COVID ib zaug lawm, lwm zaus yog tau dua ho yuav heev npaum li cas thiab.
  • Peb kuj ho tsis paub tias yog ib tus neeg twg twb mob duas lawm tabsi rov mus nrog ib tus neeg mob COVID dua nws puas yuav tau thiab kis tau rau lwm tus.

Peb yuav cia pabpawg sib tiv tsis tau. Peb yuav tsis cia txhiab txhiab leej neeg txais tus kab mob thiab tuag zuj zus. Txhaj koob tshuaj thiaj yuav ncav cuag coob leej thiab thiaj li tsis kis mob thiab tuag zujzus. Txhaj koob tshuaj los cia rau tus neeg lub cev tsim kev tiv thaiv tus kab mob COVID thiab es thiaj li tsis tau to kom mob es lub cev mam tsim kev tiv thaiv.

Cov lus no yog cev los ntawm Minnesota Department of Health.

JOIN KFAI!

Your support makes all the difference.

DONATE