[FILIPINO] Nararapat Magpabakuna ang Mga Kabataang Hindi Nabigyan Nito Noong Pandemya ng COVID-19 (Get Your Teen Back on Track with Vaccines Missed During the COVID-19 Pandemic)

[FILIPINO] Nararapat Magpabakuna ang Mga Kabataang Hindi Nabigyan Nito Noong Pandemya ng COVID-19 (Get Your Teen Back on Track with Vaccines Missed During the COVID-19 Pandemic)

***

Ngayon ang tamang panahon upang itakda ang bakuna ng inyong mga kabataan o tinedyer kung hindi pa sila nabibigyan nito. Maaaring hindi sila nabakunahan nang  dahil sa COVID-19 pandemya. Habang lumalaki ang mga bata ay maaari silang malantad sa mga malubhang karamdaman sapagkat wala silang proteksyon sa bakunang ibinigay nuong maliit pa. Iyan ang dahilan kaya mahalagang mabigyan sila ng bakuna para sa mga tinedyer. 

Mayroong tatlong uri ng bakuna na inirerekomenda sa mga labing-isa (11) at labindalawang (12) taon: tetano, dipterya, tusperina o ubong dalahit (Tdap), impeksyon sa pag-aari ng kalalakihan at kababaihan (HPV), at meninggokokal na bakuna. Ang bakuna ng Tdap ay nagbibigay ng proteksyon sa tusperina o ubong dalahit (whooping cough), ang bakuna sa pag-aari ng kababaihan at kalalakihan (HPV) ay nagbibigay ng proteksyon sa anim na uri ng kanser, at ang bakuna ng meninggokokal ay nagbibigay ng proteksyon sa meninghitis. Ang mga labing-anim na taon ay nangangailangan ng mga sumusunod na bakuna ng meninggokokal (Men ACWY) at maaari ding manga- ilangan ng ibang uri ng bakuna ng meninggokokal (MenB).

Ang mga kabataang labindalawang taon o higit pa ay nararapat ding bigyan ng COVID-19 na bakuna, ayon sa kanilang edad. Importanteng mabigyan ng bakuna ang mga kabataan bago sila bumalik sa paaralan, sa palakasan, at iba pang aktibidad ngayong pasukan upang maprotektahan sila at ang mga tao sa kanilang paligid na wala pang bakuna. Kapag meron nang COVID-19 bakuna, ang mga kabataan ay hindi na kailangang lumiban sa pag-aaral, palakasan o iba pang aktibidad nang dahil sa kwarantina, at hindi na rin nila kailangan na palagian ang iniksyon. Ang mga kabataan ay mabibigyan ng lahat na kailangan nilang bakuna sa loob ng isang araw.

Ang mga bakunang ito na matagal na pinag-aralan ay ligtas at epektibo sa pag-iwas sa malubhang mga sakit. Maaaring magkaroon lamang ng konting epekto katulad ng pagsakit ng baraso na binakunahan. Kung mayroon kayong katanungan o pag-aalala tungkol sa bakuna para sa inyong anak, makipag-usap po sa kanyang duktor.

Bisitahin ang health.state.mn.us/vaxontrack upang makita ang mga tala ng bakuna ninyo at inyong anak, at kung saan maaaring magpabakuna, kahit hindi naman nakaseguro (insurance) o kahit wala kayong duktor.

Mayroon pang katanungan ukol sa bakuna? Tumawag lang po sa Kagawaran ng Kalusugan ng Minnesota (Minnesota Department of Health) sa 651-201-5414.

JOIN KFAI!

Your support makes all the difference.

DONATE