11/14/2013 Democracy Now!

 
Program: 
November 14, 2013