11/5/2013 Democracy Now!

 
Program: 
November 5, 2013