9/22/2013 Vietnam-Minnesota Radio

 
Playlist Tracks: 
Nguyễn Hưng - Bánh Xe Lãng Tử
Album: TOP HITS 55; Label: Thuý Nga
Hợp Ca - Ô Mê Ly
Album: TOP HITS 55; Label: Thuý Nga
Đinh Bảo - Cô Láng Giềng
Album: TOP HITS 56; Label: Thuý Nga
Air Date: 
September 22, 2013

Vietnam-Minnesota Radio Archives