11/30/2012 Democracy Now

 
Program: 
November 30, 2012