11/28/2012 Democracy Now

 
Program: 
November 28, 2012