11/13/2012 Democracy Now

 
Program: 
November 13, 2012