11/1/2012 Democracy Now

 
Program: 
November 1, 2012