2nd Vietnamese Community Health and Resource Fair May 17, 2008

Đại Hội Sức Khoẻ Cộng Đồng Việt Nam-Minnesota Kỳ II

Date: Thứ Bảy, Ngày 17 Tháng 5, 2008
Time: 10:00 AM - 2:00 PM
Location: Minnesota Department of Health, 1645 Energy Park Drive, St. Paul, MN 55108

  • Vô Cửa và Đậu Xe Miễn Phí!
  • Free Admission and Free Parking!

Mọi chi tiết xin vào website www.vssm.org
hoặc liên lạc Marie Minh-Hiền Trần tại số 651-917-2945