11/14/2017 Democracy Now!

 
Program: 
November 14, 2017