11/13/2017 Democracy Now!

 
Program: 
November 13, 2017