11/6/2017 Democracy Now!

 
Program: 
November 6, 2017